Wat wij doen

Bosbouw

In de loop der jaren heeft onze firma een sterke ontwikkeling doorgemaakt in de machinale bosbouw. Wij beschikken over een modern machinepark dat mogelijkheden biedt voor zowel groot- als kleinschalige projecten. Ervaren medewerkers verzorgen het vellen van bomen en zonodig het verwijderen van stronken. De restanten van wortels en twijgen kunnen wij desgewenst klepelen en door de humuslaag frezen. De bodem is dan geschikt voor het (her)planten van bomen.

Wij zijn tevens gespecialiseerd in het versnipperen van hout tot verschillende hoogwaardige fracties. Daarnaast kunnen wij de houtopstanden natuurlijk ook dunnen en handmatig of machinaal (op)snoeien.

Grondwerk en graafwerk

Bij de aanleg van groenvoorzieningen is de kwaliteit van de bodem van groot belang. Als er sprake is van een slechte bodemgesteldheid kunnen er onregelmatige verzakkingen of slechte groeiomstandigheden ontstaan. Dat is te voorkomen door spit-, egalisatie en beluchtingswerkzaamheden uit te voeren.

Daarnaast graven wij waterpartijen, sleuven, cunetten, enzovoort, vakkundig uit.

Landschapswerken en natuurontwikkeling

Tot de aanleg van landschapselementen behoort na het grondwerk onder meer planten en inzaaien, dat wij zowel in handkracht als machinaal kunnen uitvoeren. Voor het beheer bieden wij een scala aan diensten aan, zoals handmatig onderhoud, maar ook machinaal maaien, knippen en snoeien met verschillende technieken en werktuigen.

Wij zijn gespecialiseerd in het aanleggen van nieuwe natuur, waarin deels de technieken terugkomen die wij ook inzetten bij het uitvoeren van landschapswerken. De laatste jaren hebben wij ons verder gespecialiseerd in het plaggen van vergraste heide en het maaien van (kwetsbare) natuurterreinen en wetlands.

Cultuurtechniek en waterbeheer

Op het gebied van cultuurtechniek houden wij ons bezig met aanleg, onderhoud en renovatie van openbaar groen. Wij kunnen alle voorkomende werkzaamheden in parken en plantsoenen zowel in handkracht als machinaal uitvoeren. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het maaien van (ruw)grasterreinen, bermen, sloten en taluds. Voor het aanleggen en herstellen van zandwegen en paden beschikken wij over frezen en wegenschaven in verschillende maten. Ook kunnen wij bospaden, zandwegen en fiets- en wandelpaden voorzien van een duurzame halfverharding.

Voor het aanleggen en opschonen van watergangen passen wij verschillende technieken toe, waarmee wij elke gewenste dimensionering kunnen realiseren.

Wij brengen op vakkundige wijze beschoeiingen, stuwen en vistrappen aan en bouwen vlonders, bruggen, vissteigers en dergelijke van duurzaam hout.

Projecten

Meer weten over de verschillende die wij in de loop van de tijd hebben gedaan? 

Binnenkort valt hier meer over te lezen op de website. Bent u benieuwd of wij u kunnen helpen, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.